Тематични обучения

Тематични обучения

КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ:

Как да управляваме комуникацията.

Този курс спомага за преодоляване на проблемите в общуването, което  води до по-високи лични и организационни постижения.

Работа в екип

Този курс спомага за подобряванена комуникацията в екипа.

Мотивация

Този курс дава инструменти за разпознаване и управление на мотивите .

Решаване на конфликти

Този курс спомага за развитие на умения, свързани с решаването на конфликтите.

Управление на стреса

Този тренинг е за всички, които биха искали да се научат да живеят пълноценно, да разгръщат целия си личностен потенциал и да превръщат всяка стресова ситуация във възможност за себеутвърждаване.

„Ние имаме много повече възможности, отколкото воля и често това е повод да се самоизвиняваме и да си въобразяваме, че някои неща са непостижими.“  Франсoа дьо Ларошфуко

Асертивно поведение в работна среда

Тренингът е за тези, които биха искали максимално да разгърнат потенциала си на работното място и да постигнат увереност, която да им позволи да бъдат по-ефективни при изпълнение на служебните си задължения.

Професионално ориентиране

Професионалното ориентиране включва в себе си дейности за професионално информиране и професионално консултиране на личността при вземане на решение за избор и реализация на определена професия и свързаната с нея професионална квалификация. 

Професионално информиранe

Професионалното информиране се прилага, когато отделната личност може сама да се ориентира при избора на професия и да се реализира при наличието на подходяща информация. Професионалното информиране представлява процес на натрупване на информация, необходима на индивида за вземане на решение, относно избора на професия, път за придобиване на тази професия, учебно заведение и др.

Професионално консултиране

Професионалното консултиране е подпомагането и стимулирането на свободен и самостоятелен избор на професия или алтернатива. Основното, което следва да бъде решено, е диагностика на интересите на личността, оценка на възможностите и изявяване на мотивите за избор на професия.

Консултиране

Проекти на Европейския съюз – оперативни програми;

Правила за кандидатстване и изпълнение;

Финансиране;

Разработване;

Механизми за управление на проекти;

Бизнес планиране;

Подбор на персонала – търсене и предлагане;