Европейска езикова рамка

Европейска езикова рамка

Обща европейскa референтна рамка на езиците

Основа на Европейското езиково портфолио е Общата европейска референтна рамка за езиците, която беше развита от Съвета на Европа. Този инструмент описва това, което трябва да знаят курсистите, за да могат да комуникират ефективно на определено ниво. Глобално приетата стълбица използва за това три основни нива – А, B и C, които са разделени на 6 степени.

Слушане Разбиране

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Мога да разбирам познати думи и основни изрази, свързани с мен, моето семейство и непосредственото ми обкръжение, когато се говори бавно и ясно.

Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази от области, свързани с всекидневието (напр. основна информация за мен и моето семейство, пазаруване, работа, непосредственото ми обкръжение). Мога да схващам същественото от кратки и ясни послания и съобщения.

Мога да разбирам същественото, когато се използва ясен стандартен език по познати теми като работа, учение, свободно време и т.н.Мога да схвана основната информация от радио и телевизионни предавания на актуални теми или при въпроси от личен и професионален характер, когато се говори сравнително бавно и ясно.

Мога да разбирам сравнително дълги устни изложения и лекции и дори да следя сложна аргументация, при условие, че темата ми е позната. Мога да разбирам повечето телевизи - онни информационни предавания и актуални репортажи. Мога да разбирам и повечето филми, когато се говори на стандартен език.

Мога да разбирам сравнително дълги изказвания, дори и да не са ясно структурирани, а логическите връзки само се подразбират. Мога да разбирам телевизионни предавания и филми без особени усилия.

Мога да разбирам с лекота всякаква реч, както при непосредствено общуване, така и по радиото или телевизията, дори когато се говори бързо от носители на езика, при условие, че имам известно време да свикна с особеностите на акцента.
Четене Разбиране

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Мога да разбирам познати имена, думи и прости изречения, например надписи върху табели, плакати и каталози.

Мога да чета кратки, елементарни текстове. Мога да откривам конкретна, предвидима информация в обяви, реклами, проспекти, менюта, разписания и други. Мога да разбирам кратки лични писма

Мога да разбирам текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика. Мога да разбирам описания на събития, чувства и желания в лична кореспонденция.

Мога да разбирам статии и доклади със съвременна проблематика, в които авторите отстояват опреде - лени позиции.Мога да разбирам съвременната литературна проза.

Мога да разбирам дълги и сложни специализирани и литературни текстове, както и да долавям стилистични нюанси.Мога да разбирам специализирани статии и дълги технически инструкции, дори когато не са свързани с моята професионална област.

Мога да чета с лекота всякакви текстове, дори когато са абстрактни или сложни по форма и съдържание като например учебници, научни статии и литературни творби.
Монологична реч

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Мога да използвам прости изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея, и хората, които познавам.

Мога да опиша накратко с определен набор от изрази и изречения семейството си и околните, дома си и условията на живот, образованието настоящата или предишната си професионална дейност.

Мога да описвам преживявания и събития, своите планове, надежди и цели с прости свързани изречения. Мога кратко да изразявам и аргументирам мнението си. Мога да разказвам случки и събития, сюжета на книги и филми, както и да описвам своите впечатления.

Мога да давам ясни и подробни описания по широк кръг от теми, които ме интересуват.Мога да изразявам становище по актуален проблем и да изтъквам предимствата и недостатъците на различни възможности.

Мога ясно и подробно да говоря по сложни въпроси като включвам свързани с тях теми, да развивам определени аспекти и завършвам изказването по подобаващ начин.

Мога да направя ясно и гладко описание в подходящ за ситуацията стил. Мога да построя логично изказването си, така че слушателят бързо да долови и запомни важните моменти.
Писане

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Мога да напиша кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия). Мога да попълня във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса си или други лични данни.

Мога да напиша кратки бележки и съобщения. Мога да водя обикновена лична кореспонденция, например писмено да изразя благодарност.

Мога да съставям несложен свързан текст на теми, които са ми познати или ме интересуват. Мога да водя лична кореспонденция, като описвам събития и впечатления.

Мога да напиша ясен, подробен текст по широк кръг от теми, които ме интересуват.Мога да напиша есе или доклад, които представят информация или аргументи за или против определено становище.Мога да водя лична кореспонденция като в нея подчертавам значимите за мен събития и преживявания.

Мога да съставям добре структурирани писмени текстове, като ясно изразявам мнението си. Мога да пиша писма, есета и доклади по различни теми, като наблягам на същественото. Мога да избера подходящ за адресата стил.

Мога да съставям ясен, добре структуриран текст в подходящ стил. Мога да напиша сложни и обстойни писма, доклади и статии, в които да изразя становището си логично, така че читателят да схване и запомни същественото. Мога да пиша резюмета и рецензии на специализирани и художествени текстове.