Обща инфомрация

Обща информация

Център за професионално обучение Веда Консулт ЕООД

Организира и провежда обучение за придобиване на професионална квалификация по 63 професии и 96 специалности към тях на работещи и безработни лица, по утвърдени от НАПОО учебни планове и програми.

Центърът за професионално обучение към Веда Консулт ЕООД притежава лицензия №  200312045 на   Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на Р. България.

Удостоверение за придобита квалификация – при завършване на част от пълния курс на обучение и усвояване на минималния хорариум/брой часове по теория и практика/ за придобиване на съответната професия,определени от МОН и свидетелство за професионална квалификация при завършване на пълния курс на обучение..