За нас

Веда Консулт ЕООД - Габрово

Частна образователна компания, създадена през 1997 г. от Галина Банковска.​

Фирмата е лицензирана по 63 професии  от Националната агенция за професионално образование и обучение  /Лицензия №20031245/ към Министерски съвет на РБългария с предмет на дейност: професионално обучение и допълнителна квалификация, семинари и консултации в областта на мениджмънта, маркетинга, външноикономическата дейност, международното право, публичната администрация, предприемачество, чуждоезиково и компютърно обучение, компютърни мрежи и системи, интернет технологии и др.

   Веда Консулт ЕООД  извършва професионално обучение по 96 специалности,  квалификация в областта на езиковите и дигитални компетентности,   обучение по заявки на фирми и организации в областта на предприемачеството, рекламата, бизнескомуникациите, организация и управление на фирма, управление на малкия и средния бизнес и др. Работи с хонорувани преподаватели от Габрово и страната, с доказан професионализъм в своята област.

   Веда Консулт е с богат опит в обучението на безработни и заети лица  от всички възрасти и социални групи. Доставчик е на обучение към Агенцията по заетостта. Печелила е множество конкурси за професионално обучение към Дирекция “Бюро по труда”. Обучаваща организация по партньорски проекти. Ежегодно през Центъра преминават професионално, мотивационно, модулно обучение и обучение по ключови компетентности стотици обучаеми.  

   Веда Консулт ЕООД разполага със собствена учебна база  с обща площ 400 кв.м., разположена  в централна градска част. Базата е добре обзаведена, залите са оборудвани  с необходимата съвременна техника за обучение.

Днес

 

 

2013 – 2014 г.

Оперативна програма „ Развитие на човeшките ресурси” на ЕС– схема „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”- професионално обучение на безработни лица.

2010 – 2014 г.

Доставчик на обучение към Агенцията по заетостта по схемата "Аз мога” и „Аз мога повече" - Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на ЕС – обучение по ключови компетентности и професионално обучение на заети лица.

2012 г.

Оперативна програма „ Развитие на човeшките ресурси” на ЕС – проект „Подкрепа за предприемчивите българи – компонент І” – професионално обучение на безработни лица.

2008 г.

Оперативна програма „ Развитие на човeшките ресурси” на ЕС - проект "Разумен избор" - професионално обучение по професиите "Хотелиер" и "Строител", в партньорство с "Амстан хотели" АД - Севлиево, "Фаворит 96" ООД и "Дзенус Халачев" ООД - Габрово.

2007 г.

Програма Грюндвиг на ЕС - проект ”Икарус – международно сътрудничество, взаимопомощ и ресурси, обединяващи учениците” .

2007 г.

Доставчик на услуги по програма “Активни услуги на пазара на труда” на Агенцията по заетостта – Квалификационни услуги – професионално обучение на безработни лица от г. Дряново по специалността “Селски туризъм” и проект “Създай промяната, която искаш да видиш” – Услуги за заетост.

2007 г.

Програма ФАР на ЕС - обучаваща организация по Програма „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” : •  Budget Line: BG 2004/016-711.11.01 - Raising Employment in the Food-processing Industry in the Municipality of Gabrovo;

•  Budget Line: BG 2004/016-711.11.01 - employment creation for sustainable and competitive activity in partnership with EU;

•  Budget Line: BG 2004/016-711.11.01 – To train 25 unemployed people in building bransh.

2005 – 2006 г.

програма ФАР на ЕС – Обучаваща организация по проект на Областна администрация „Пътуване в непознатото Възраждане” .програма АУПТ на АЗ - Обучаваща организация на безработни лица по– проект “Ръка за ръка” /КУ/ и проект “Интеграл” /УЗ/ .Дирекция “Бюро по труда” – Габрово - Обучаваща организация на безработни лица – професионално обучение.

2004 г.

програма ФАР на ЕС - партньор на Сдружение „Общинско училищно настоятелство – Габрово” в реализирането на проект „Шанс за жените” – професионално обучение на самотни жени и разведени жени – майки с деца в учебни и детски заведения по програма „ Инициативи на пазара на труда”.

2003 г.

Партньор на Института по публична администрация и европейска интеграция в модулно обучение на специалисти от Държавен и финансов контрол – Габрово.

2001 – 2002 г.

Партньор на Сдружение - Регионален съюз на болниците «Стара планина», в обучението на здравни работници по специалността «Здравен мениджмънт», финансиран от Интерасист – Швейцария и партньор на Сдружение «Общинско училищно настоятелство – Габрово» в изпълнение на проекта «Развитие и перспективи на ОУН – Габрово», реализиран с финансовата помощ на Швейцарското правителствоПартньор на Софийски университет по програма “Темпус” - модулно обучение по приложна компютърна грамотност и английски език на служители от общинската администрация на община Габрово.

Организиране на обучение и професионални квалификации в областта на езиковите компетенции, компютърните технологии и обучение по професии.

Развитие на човешките ресурси.

Организиране и осъществяване на консултантска дейност в областта на различните видове обучение.

Търговия с компютърна техника.

Участие в регионални, национални и международни проекти, свързани с обучение и квалификация, бизнес комуникации.