Актуално

 

  От 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира нов прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица” ОПРЧР 2014-2020. Операцията ще предостави възможност на заетите лица да получат нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности, чужди езици и дигитална компетентност. По време на новия прием право да подават заявления имат заети лица на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, които са: с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта) и  над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образование.

 

  Фирма „Веда Консулт” ЕООД и Сдружение „Европейски център за образование, наука и иновации” участваха в първата международна работна среща по проект на тема: "Web-based Laser Safety Modules for Vocational Education/Training", European Union Erasmus+, KA2 - Cooperation fot Innovation and the Exchange of Good Practices, Nr. 2018-1-LV01-KA202-056957.Срещата се проведе от 28.02. до 01.03.19 в Резекненската Технологична Академия в Латвия.
  На срещата присъстваха представители на организациите - партньори по проекта от Латвия, България, Румъния, Унгария и Германия.
 Направен бе анализ на нуждите от подобряване на професионалните умения по лазерна безопасност. Екипът на проекта определи съдържанието на модулите за подобряване на компетенциите и уменията на работещите в областта на лазерната безопасност.

l1l3 

l9l5

 l7l8

 

newsletter1newsletter2 newsletter3

От 4-ти до 6-ти декември 2018 г. във Франкфурт на Майн, Германия се проведе 3-та работна среща на участниците в проекта "Improving the professional skills in green constructions through online training", Eiropas Savienības Erasmus+ programmas, Pamatdarbības Nr. 2 (KA 2)Nr. 2017-1- LV01-KA202- 035483, GREEN CONSTRUCTION

 На срещата бяха представени, обсъдени и анализирани разработените от партньорите работни модули и бяха взети решения за работа по следващия етап на проекта.

143

 

 На 22 и 23 март 2018 г. "Веда Консулт", ЦПО - Габрово беше домакин на срещата на партньорите по проект «Improving the professional skills in green constructions through online training”, Eiropas Savienības Erasmus+ programmas, Pamatdarbības Nr. 2 (KA 2)Nr. 2017-1- LV01-KA202- 035483, GREEN CONSTRUCTION

  На поредната среща, партньорите от Латвия – Резекненската технологична академия(координатор на проекта), Центрове за професионално обучение от  Германия, Унгария и България  докладваха  за изпълнението на дейностите по проекта от първия етап. Представени бяха кратки информации за системите на професионалното образование и обучение. На базата на досегашните дейности, бяха  обсъдени следващите най-отговорни стъпки по проекта – разработването на Модул «Зелено строителство», което да бъде заложено в програмите от направление «Строителство и архитектура».

 

 

 

  Фирма „Веда Консулт” ЕООД и Сдружение „Европейски център за образование, наука и иновации” участваха в първата международна работна среща по проект на тема: „Повишаване на професионалните умения в зеленото строителство чрез онлайн обучение”. Срещата се проведе от 12 до 14 октомври в Резекненската Технологична академия в Латвия, която е и координатор на проекта.

  Проектът е по Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства” на програма „Еразъм+”, сектор „Професионално образование и обучение”. На срещата присъстваха представители на  организациите - партньори по проекта от Латвия, България, Унгария и Германия.

  Главната  цел на проекта е да подобри професионалните умения на работещите в строителния сектор в областта на зеленото строителство чрез онлайн обучение и да подкрепи новата програма  на ЕС от 10.06.2016 г. за развитие на уменията и по - специално програмата за УМЕНИЯ в областта ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА.

  Чрез разработването на модули за обучение, проектът ще спомогне за изграждането на нови умения в областта на зеленото строителство на работещите в строителния сектор, чийто брой до 2020 г. се очаква да достигне 700 000.

 

lichni 1lichni 2lichni 3lichni 4lichni 5lichni 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

JoomShaper