Актуално

   От 22-ри до 24-ти януари 2020 г. в гр. Резекне, Латвия се проведе международен семинар по проект "Web-based Laser Safety Modules for Vocational Education/Training", European Union Erasmus+, KA2 - Cooperation fot Innovation and the Exchange of Good Practices, Nr. 2018-1-LV01-KA202-056957. На срещата бяха обсъдени единното графичното оформление на учебните модули, структурата на използваните материали, дискутирана бе  подготовката за създаване на ръководство за работа с учебните модули в онлайн платформата.

Rezekne 1Rezekne 2Rezekne 3Rezekne 4

 "Веда Консулт" организира обучение по професия "Болногледач" за кандидати, желаещи да работят в Австрия, Германия, Италия и други европейски държави.

  След успешно полагане на изпит, кандидатът получава Удостоверение за професионална квалификация на Министерството на образованието и науката. Обучението включва съответния хорариум часове по теория и практика.

 Осигурена е възможност за ползване на леглова база и стол за хранене.

 Начало на курса - 20.02.2020 г.

  4-тата международна работна среща по проект "Web-based Laser Safety Modules for Vocational Education/Training", European Union Erasmus+, KA2 - Cooperation fot Innovation and the Exchange of Good Practices, Nr. 2018-1-LV01-KA202-056957 се проведе от 20 до 21.12.2019 в гр. Кемниц, Германия. На срещата бяха разгледани разработените модули, програмата за обучение на обучители, както и бе разработен план за пилотно тестване на модулите за обучение.

lasersafety

Chemnitz 1Chemnitz 2Chemnitz 3Chemnitz 4

 

  На 4.12.2019 бе проведена информационна среща с ученици от ПТГ "Д-р Никола Василиади", гр. Габрово. Работните екипи на фирма "Веда Консулт" и на Русенският Университет "Ангел Кънчев" запознаха младежите с дейностите на проекта "УЕБ БАЗИРАНИ МОДУЛИ ПО ЛАЗЕРНА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ / ОБУЧЕНИЕ, Nr. 2018-1-LV01-KA202-056957" и с възможностите за он-лайн обучение по Лазерна безопасност.

students 1students 2students 4students 4

 От 27 до 29.08.2019 г. в гр. Питещ, Румъния се проведе 3-тата работна среща по проект "УЕБ БАЗИРАНИ МОДУЛИ ПО ЛАЗЕРНА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ / ОБУЧЕНИЕ, Nr. 2018-1-LV01-KA202-056957". На срещата присъстваха представители на организациите - партньори по проекта от Латвия, България, Румъния, Унгария и Германия.
 Участниците имаха възможността да посетят най - мощния лазер в света (10PW), изграден по проект ELI-NP, гр. Мъгуреле.

www.lasersafety.rta.lv

ro1ro2ro3ro4ro5ro6

  На 9 и 10.07.19 в гр. Габрово се проведе 5-тата международна работна среща на партньорите по проект "IMPROVING THE PROFESSIONAL SKILLS IN GREEN CONSTRUCTIONS THROUGH ONLINE TRAINING", Erasmus+. Бяха обсъдени финалните отчети на партньорите по интелектуалните задачи и бъдещите дейности на участниците за успешното приключване на проекта.

Gabrovo 1Gabrovo2Gabrovo3Gabrovo4

   

 

 

  Фирма „Веда Консулт” ЕООД  участва във втората международна работна среща по проект на тема: "Web-based Laser Safety Modules for Vocational Education/Training", European Union Erasmus+, KA2 - Cooperation fot Innovation and the Exchange of Good Practices, Nr. 2018-1-LV01-KA202-056957.

  Срещата се проведе от 28.05. до 29.05.19 в РУ "Ангел Кънчев" - гр. Русе. Направен бе анализ на анкетните проучвания за подобряване професионалните умения в "Лазерната безопасност"; определени бяха основните теми на модулите за он - лайн обучение.

www.lasersafety.rta.lv

Ruse 1Ruse 2Ruse 3Ruse 4

 

 

  На 14 и 15 май 2019г. в Гьодьольо, Унгария, се проведе Четвъртата международна работна среща на представители на партньорите по проект „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО”.

  Партньорите по проекта представиха резултатите от пилотното тестване на разработените по проекта обучителни модули.Те  показват добро ниво на придобитите знания и удовлетвореност от предлаганото обучение. Препоръките и мненията на анкетираните ще бъдат отразени в съдържанието на учебните модули.

Hungary 1Hungary 2Hungary 3Hungary 4Hungary 4

 

 

 От 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира нов прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица” ОПРЧР 2014-2020. Операцията ще предостави възможност на заетите лица да получат нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности, чужди езици и дигитална компетентност. По време на новия прием право да подават заявления имат заети лица на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, които са: с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта) и  над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образование.

 

  Фирма „Веда Консулт” ЕООД и Сдружение „Европейски център за образование, наука и иновации” участваха в първата международна работна среща по проект на тема: "Web-based Laser Safety Modules for Vocational Education/Training", European Union Erasmus+, KA2 - Cooperation fot Innovation and the Exchange of Good Practices, Nr. 2018-1-LV01-KA202-056957.Срещата се проведе от 28.02. до 01.03.19 в Резекненската Технологична Академия в Латвия.
  На срещата присъстваха представители на организациите - партньори по проекта от Латвия, България, Румъния, Унгария и Германия.
 Направен бе анализ на нуждите от подобряване на професионалните умения по лазерна безопасност. Екипът на проекта определи съдържанието на модулите за подобряване на компетенциите и уменията на работещите в областта на лазерната безопасност.

www.lasersafety.rta.lv

l1l3 

l9l5

 l7l8

 

newsletter1newsletter2 newsletter3

От 4-ти до 6-ти декември 2018 г. във Франкфурт на Майн, Германия се проведе 3-та работна среща на участниците в проекта "Improving the professional skills in green constructions through online training", Eiropas Savienības Erasmus+ programmas, Pamatdarbības Nr. 2 (KA 2)Nr. 2017-1- LV01-KA202- 035483, GREEN CONSTRUCTION

 На срещата бяха представени, обсъдени и анализирани разработените от партньорите работни модули и бяха взети решения за работа по следващия етап на проекта.

143

 

 На 22 и 23 март 2018 г. "Веда Консулт", ЦПО - Габрово беше домакин на срещата на партньорите по проект «Improving the professional skills in green constructions through online training”, Eiropas Savienības Erasmus+ programmas, Pamatdarbības Nr. 2 (KA 2)Nr. 2017-1- LV01-KA202- 035483, GREEN CONSTRUCTION

  На поредната среща, партньорите от Латвия – Резекненската технологична академия(координатор на проекта), Центрове за професионално обучение от  Германия, Унгария и България  докладваха  за изпълнението на дейностите по проекта от първия етап. Представени бяха кратки информации за системите на професионалното образование и обучение. На базата на досегашните дейности, бяха  обсъдени следващите най-отговорни стъпки по проекта – разработването на Модул «Зелено строителство», което да бъде заложено в програмите от направление «Строителство и архитектура».

 

 

 

  Фирма „Веда Консулт” ЕООД и Сдружение „Европейски център за образование, наука и иновации” участваха в първата международна работна среща по проект на тема: „Повишаване на професионалните умения в зеленото строителство чрез онлайн обучение”. Срещата се проведе от 12 до 14 октомври в Резекненската Технологична академия в Латвия, която е и координатор на проекта.

  Проектът е по Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства” на програма „Еразъм+”, сектор „Професионално образование и обучение”. На срещата присъстваха представители на  организациите - партньори по проекта от Латвия, България, Унгария и Германия.

  Главната  цел на проекта е да подобри професионалните умения на работещите в строителния сектор в областта на зеленото строителство чрез онлайн обучение и да подкрепи новата програма  на ЕС от 10.06.2016 г. за развитие на уменията и по - специално програмата за УМЕНИЯ в областта ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА.

  Чрез разработването на модули за обучение, проектът ще спомогне за изграждането на нови умения в областта на зеленото строителство на работещите в строителния сектор, чийто брой до 2020 г. се очаква да достигне 700 000.

 

lichni 1lichni 2lichni 3lichni 4lichni 5lichni 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

JoomShaper